Op de coachtrajecten, begeleiding en consultancy van SanTiKi Coaching zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1: Definities
a. SanTiKi Coaching: S. Tinge eigenaar van SanTiKi Coaching, gevestigd Hoofdweg 28, 9905 PC Holwierde.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met SanTiki Coaching een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Coachee: de natuurlijke- of rechtspersoon die in het kader van de met de opdrachtgever gesloten  overeenkomst door SanTiKi Coaching wordt gecoacht en/of begeleid.
 3. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht waarbij SanTiKi Coaching zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het tegen betaling verrichten van diensten ten behoeve van opdrachtgever/coachee.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aan SanTiKi Coaching verstrekte opdrachten c.q. met SanTiKi Coaching gesloten overeenkomsten.  Deze Algemene Voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
b.. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door SanTiKi Coaching schriftelijk bevestigd.
c. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3: Overeenkomst tot opdracht
Een overeenkomst tot opdracht komt tot stand, nadat de opdrachtgever een door SanTiKi Coaching uitgebrachte offerte schriftelijk heeft geaccepteerd c.q. de opdrachtgever op andere wijze doet blijken de offerte te hebben geaccepteerd. Bij deze overkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 4: Betaling
a. De aan SanTiKi Coaching toekomende vergoeding wordt volgens de in de overeenkomst opgenomen facturering- en betalingstermijn in rekening gebracht. Op de vergoeding is de wettelijke BTW regeling van kracht. (jaar 2018 +21% BTW)

 1. De factuur wordt per email verstuurd naar het door de opdrachtgever / coachee aangegeven mailadres.
  c. Betaling van de factuur dient te geschieden vóór  de op de factuur genoemde vervaldatum door middel van storting op een door SanTiKi Coaching aangewezen bankrekening.
  d. Indien de genoemde betalingstermijn wordt overschreden houdt SanTiKi Coaching zich het recht voor om een wettelijk toegestane rente in rekening te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever/coachee niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor SanTiKi Coaching voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals kosten van sommatie, incasso, advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 5: Annulering
a. Bij annulering van een coachafspraak binnen 48 uur, worden er geen kosten in rekening gebracht.

 1. Bij annulering van een coachafspraak binnen 24 uur, wordt er 50% van de kosten van de afgezegde sessie in rekening gebracht.
  c. In geval van overmacht wordt er een nieuwe afspraak ingepland en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
a. SanTiKi Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met een overeenkomst tot opdracht van opdrachtgever / coachee.
b. De opdrachtgever / coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan tijdens de duur van de overeenkomst.
c. Indien SanTiKi Coaching op enig moment ondanks het in artikel 6 lid a bepaalde wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 7: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen SanTiKi Coaching en de opdrachtgever/coachee is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een  overeenkomst tot opdracht aan SanTiKi Coaching waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden aanhangig gemaakt bij de bevoegd rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.